സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്. ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 640 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വിപണി വില 45200 രൂപയാണ്. ഗ്രാമിന് 80 രൂപ വർധിച്ച് 5650 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് റെക്കോർഡ് വിലയിൽ നിന്ന് വെറും 15 രൂപ മാത്രമാണ് കുറവ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *