ലോക്ക്ഡൗണിൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത കർഷകരിൽ നിന്നു ഹോർട്ടി കോർപ് കാർഷികോൽപന്നങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്താകെ ലോക്ക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ കാർഷിക […]