ഓക്‌സിൻ എത്തിക്കാൻ ബംഗാളിലേക്ക്; ടാങ്കറുകൾ ഓടിക്കാൻ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ഡ്രൈവർമാർ

കൊവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ജീവൻരക്ഷാ മരുന്നുകളും, ഓക്‌സിജൻ സിലിണ്ടറുകളും എത്തിക്കുന്നതിന് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ഡ്രൈവർമാരുടെ പരിശീലനം പൂർത്തിയായി. നേരത്തെ ഓക്‌സിജൻ ക്ഷാമം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കൂടുതൽ സിലണ്ടറുകൾ എത്തിക്കുന്നതിന് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു.

ആദ്യ ബാച്ചിലെ 62 പേരാണ് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഇതിൽ 8 പേർ ബംഗാളിൽ നിന്നും ഓക്‌സിൻ എത്തിക്കുന്നതിന് ടാങ്കറുമായി യാത്ര തിരിക്കും. ഓക്‌സിൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഇനോക്‌സ് എയർ പ്രോഡക്ട് കമ്പനിയും ഡ്രൈവർമാർക്ക് പരിശീലനം നൽകി. 450 തിൽ അധികം പേരാണ് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും താൽപര്യം അറിയിച്ചത്. അതിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ബാച്ചിലെ 62 ഡ്രൈവർമാർക്കാണ് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയത്.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *