കെഎസ്ആർടിസി സ്ഥിരം തസ്തികകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു

കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ (കെഎസ്ആർടിസി) സ്ഥിരം തസ്തികകളുടെ എണ്ണം 18,000 ആയി പരിമിതപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. വിരമിക്കുന്നതിനാൽ 26,036 തസ്തികകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കും. എന്നാൽ, ഈ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കെഎസ്ആർടിസി നിയമനം നടത്തില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ജീവനക്കാരെ കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് പ്രകടമായ ശ്രമം.

2016ൽ ആദ്യ പിണറായി വിജയൻ ഭരണം അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ കെഎസ്ആർടിസിയിലെ ആകെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം 44,742 ആയിരുന്നു (36,060 സ്ഥിരം തസ്തികകളും 8,682 താൽക്കാലിക തസ്തികകളും).

പിന്നീട് താത്കാലിക ജീവനക്കാരെ നീക്കം ചെയ്യുകയും നിരവധി സ്ഥിരം തൊഴിലാളികൾ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയും ചെയ്തു. അടുത്തിടെ, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ലഘൂകരിക്കാൻ സർക്കാരും മാനേജ്‌മെന്റും കെ-സ്വിഫ്റ്റിൽ അണിനിരന്നു. രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളും കൂടുതൽ പോസ്റ്റുകൾ ചേർക്കുന്നതിന് എതിരാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *