സ്‌പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചർ

തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സദ്ഗമയ പദ്ധതിയിൽ സ്‌പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചർ തസ്തികയിലേക്ക് താത്കാലികാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിയമനത്തിനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബി.എഡ് (സ്‌പെഷൽ എഡ്യുക്കേഷൻ ഇൻ ഓട്ടിസം, ലേണിംഗ് ഡിസെബിലിറ്റി, മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ, ഹിയറിംഗ് ഇംപെയർമെന്റ് & വിഷ്വൽ ഇംപെയർമെന്റ്) ആണ് യോഗ്യത. 45 വയസിന് താഴെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. താത്പര്യമുള്ളവർ ഏപ്രിൽ 18 വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് മുൻപായി ഫോട്ടോ പതിപ്പിച്ച ബയോഡേറ്റ, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പുകൾ എന്നിവ സഹിതം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ) അറിയിച്ചു. dmohomoeotvm@kerala.gov.in എന്ന മെയിൽ ഐഡി വഴിയും അപേക്ഷ നൽകാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0471 2474266

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *