ഏപ്രില്‍ മാസത്തെ റേഷന്‍ അളവ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

 

വയനാട്: ഏപ്രില്‍ മാസത്തില്‍ വിവിധ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള റേഷന്‍ വിഹിതത്തിന്റെ അളവ് ഭക്ഷ്യ-സിവില്‍ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അന്ത്യോദയ അന്ന യോജന(എ.എ.വൈ) റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്ക് 30 കിലോ അരിയും, 3 കിലോ ഗോതമ്പും സൗജന്യമായും, 2 പായ്ക്കറ്റ് ആട്ട 6 രൂപ നിരക്കിലും 1 കിലോ പഞ്ചസാര 21 രൂപയ്ക്കും ലഭിക്കും. മുന്‍ഗണനാ വിഭാഗം(പി.എച്ച്.എച്ച്) കാര്‍ഡിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും 4 കിലോ അരിയും 1 കിലോ ഗോതമ്പും സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യും.

 

കാര്‍ഡിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ആകെ ഗോതമ്പിന്റെ അളവില്‍ നിന്നും 3 കിലോ കുറച്ച്, അതിന് പകരം 3 പായ്ക്കറ്റ് ആട്ട 8 രൂപ നിരക്കിലും ലഭ്യമാകും. പൊതു വിഭാഗം സബ്സിഡി(എന്‍പിഎസ്) കാര്‍ഡിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും 2 കിലോ അരി വീതം കിലോയ്ക്ക് 4 രൂപ നിരക്കിലാണ് ലഭിക്കുക. അതത് താലൂക്കിലെ സ്റ്റോക്കിനനുസരിച്ച് കാര്‍ഡിന് 2 കിലോ ആട്ട കിലോയ്ക്ക് 17 രൂപ നിരക്കിലും വിതരണം ചെയ്യും. പൊതുവിഭാഗം (എന്‍പിഎന്‍എസ്) കാര്‍ഡിന് 7 കിലോ അരി കിലോയ്ക്ക് 10.90 രൂപ നിരക്കിലും അതാത് താലൂക്കിലെ സ്റ്റോക്കിനനുസരിച്ച് കാര്‍ഡിന് 2 കിലോ ആട്ട കിലോയ്ക്ക് 17 രൂപ നിരക്കില്‍ ലഭ്യമാകും. പൊതു വിഭാഗം സ്ഥാപനം (എന്‍പിഐ) കാര്‍ഡിന് 2 കിലോ അരി കിലോയ്ക്ക് 10.90 രൂപ നിരക്കിലും 1 കിലോ ആട്ട കിലോയ്ക്ക് 17 രൂപ നിരക്കിലും വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *