ആചാര്യ വിനോബാ ഭാവെയ്ക്ക്  ജന്മദിനത്തിൽ  പ്രധാനമന്ത്രി  ആദരാഞ്ജലികൾ  അർപ്പിച്ചു

ആചാര്യ വിനോബാ ഭാവെയ്ക്ക് ജന്മദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു

ആചാര്യ വിനോബാ ഭാവെയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അദ്ദേഹത്തിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു.

എക്‌സിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പോസ്റ്റ് ചെയ്തു:

“ആചാര്യ വിനോബാ ഭാവെയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. സാമൂഹിക പരിഷ്കരണത്തിനും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഉന്നമനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ സമർപ്പണം നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്വാർത്ഥതയുടെയും ഐക്യത്തിന്റെയും പൈതൃകം വരും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ മനുഷ്യരാശിയെ നയിക്കട്ടെ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *