സൗദിയിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ച കേസിൽ രണ്ട് പ്രവാസികൾ പിടിയിൽ

സൗദിയിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ച കേസിൽ രണ്ട് പ്രവാസികൾ പിടിയിൽ

സൗദിയിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ച കേസിൽ രണ്ട് പ്രവാസികൾ പിടിയിൽ. നിയമവിരുദ്ധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ സമാഹരിച്ച കാൽകോടിയോളം റിയാലാണ് വെളുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്.പണം നിക്ഷേപിച്ച വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തു.

24, 80000 റിയാലോളം കള്ളപ്പണമാണ് രണ്ട് പ്രവാസികൾ വിവിധ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ വെളുപ്പിച്ചത്. സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. പണത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും ഉറവിടവും ഉടമസ്ഥതയും മറച്ചുവെച്ച് കൊണ്ട് ഈ പണം വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അക്കൌണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചതായും കണ്ടെത്തി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *