പാചകവാതകത്തിന്റെ വില കുതിച്ചുയരുന്നു : ആലപ്പുഴയിൽ വിറക് വിൽപന വർധിച്ചു

ആലപ്പുഴ: പാചകവാതകത്തിന്റെ വില കുതിച്ചുയരുന്നതോടെ ആളുകൾ തങ്ങളുടെ അടുക്കളകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ പരമ്പരാഗത രീതികളിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. നഗരത്തിലുൾപ്പെടെ വിറക് വിൽപന വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുക്കളയുടെ മൂലയിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്ന വിറക് അടുപ്പുകൾ വീണ്ടും കത്താൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.മിക്ക അടുക്കളകളിലും പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പുകൾ ഉള്ളതിനാൽ ചാരവും പുകയും കാരണം ആളുകൾക്ക് ആശങ്ക വേണ്ട.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *